• Advokat Dragan Milić - Autorsko pravo, Medijsko pravo, internet i IT pravo

  • Emailoffice@milic.rs
  • Phone+381 11 42 80 267

SRB | ENG

ULUPUDS - TARIFNIK MINIMALNIH NAKNADA NA IME KORIŠĆENJA FOTOGRAFIJA


UVODNE ODREDBE:

Cene su izražene u bodovima. Vrednost jednog boda je jedan Evro.

Ukoliko je fotografija sama na strani, računa se kao da je cela strana, bez obzira na veličinu fotografije.

Sve naknade u ovom trarifniku date  su kao minimalne i iskazane u neto iznosu, bez poreza i doprinosa.

Sve što nije obuhvaćeno ovim tarifnikom, reguliše se ugovorom između autora i naručioca.

Cenovnik ne obuhvata obradu fotografije, ona se naplaćuje odvojeno i stvar je dogovora.

Cene u cenovniku se odnose na korišćenje u Republici Srbiji. Za korišćenje u zamljeme bivše Jugoslavije treba dodati 25%, EU 100%, a za globalno korišćenje 200%.


TABELARNI PRIKAZ NAKNADA NA IME KORIŠĆENJA:


1. NA INTERENTU I U DRUGIM ELEKTRONSKIM OBLICIMA

Svrha Period Tiraž Do 300KB Do 1.1MB
Lična upotreba 5 godina Neograničen 10 20
Vebsajt - pravno lice 1 godina Neograničen 40 50
CD prezentacija - pravno lice Neograničen Do 5.000 40 50
Multimedijalni obrazovni CD Neograničen Do 5.000 20 30
Multimedijalni zabavni CD Neograničen Do 5.000 60 100

2. KNJIGE - jednokratna upotreba

Tiraž 1/4 strane 1/2 strane 3/4 strane Cela strana Naslovna
Do 2.000 50 70 90 105 270
2.000 - 5.000 80 100 130 150 390
Preko 5.000 90 120 150 180 450

3. POSTERI

Tiraž Do B2 Veći od B2
Do 2.000 200 280
2.000 - 5.000 280 330
Preko 5.000 400 550

4. KALENDARI

Tiraž Džepni format B4 B3 B2
Do 2.000 50 100 150 200
2.000 - 5000 70 150 200 250
Preko 5.000 100 200 250 300

5. RAZGLEDNICE

Tiraž Cena
Do 5.000 200
5.000 - 10.000 300
Preko 10.000 400

6. OMOT ZA RAZLIČITE MEDIJE

Tiraž Unutrašnjost Naslovna
Do 5.000 100 200
5.000 - 10.000 150 300
Preko 10.000 200 400

7. NOVINE - Jednokratna upotreba

Tiraž 1/8 1/4 1/2 3/4 Cela str
50.000 30 50 80 100 130
50.000 - 200.000 60 80 120 180 240
Preko 200.000 80 120 180 240 320

8. MAGAZINI - Jedokratna upotreba

Tiraž 1/4 1/2 3/4 Cela Nasl.
10.000 60 80 100 120 250
10.000 - 50.000 80 100 120 150 330
Preko 50.000 120 150 180 200 450

9. BILBORD - jednokratna upotreba

Tiraž Do 4m2 Do 8m2 Do 16m2 Megaboard
Do 5 150 200 300 600
5 - 10 200 300 500 800
Preko 10 300 500 800 1000

10. REKLAME U NOVINAMA - jednokratna upotreba

Tiraž 1/4 1/2 3/4 Cela
Do 25.000 100 125 160 200
25.000 - 50.000 120 160 200 250
Preko 50.000 150 200 250 300

11. REKLAME U MAGAZINIMA - jednokratna upotreba

Tiraž 1/4 1/2 3/4 Cela Naslovna
Do 5.000 120 160 200 250 370
5.000 - 10.000 130 180 220 270 400
Preko 10.000 150 200 240 290 430

12. REKLAMNI KATALOZI, BROŠURE I LIFLETI

Tiraž 1/8 1/4 1/2 3/4 Cela Naslovna
Do 5.000 40 55 70 80 100 200
5.000 - 10.000 90 105 120 160 180 250
Preko 10.000 110 165 180 220 260 300

13. UMETNIČKA STUDIJA PORTRETA - za ličnu upotrebu ili za manekenski portfolio - book

Broj fotografija Duža strana do 30cm Duža strana do 40cm Duža strana preko 40cm
Do 5 60 80 120
5 - 10 55 75 110
Preko 10 50 70 100

14. ZA DEKORACIJU ENTERIJERA

Broj fotografija Duža strana do 30cm Duža strana do 40cm Duža strana preko 40cm
Do 5 150 300 500

KORIŠĆENJE U VEĆEM OBIMU OD DOGOVORENOG:

Ako korisnik proširi korišćenej van obima utvrđenog u ugovoru, potrebno je uz pribavljanje saglasnosti od autora da sa istim zaključi i ugovor kojim će regulisati prošireni prenos prava iskorišćavanja, kao i da autoru isplati novu autorsku naknadu u skladu sa tarifnikom.


POSEBNI USLOVI RADA:

Ako se snimanje obavlja van radnog prostora autora (ateljea) ili van mesta autora, korisnik je dužan snositi troškove stvorene na taj način, u celini.

Svi posebni troškovi pri snimanju, kao i angažovanje drugih saradnika i stručnjaka (asisteneta, manekena, frizera...) zaračunavaju se van ovog tarifnika i njih snosi korisnik odnosno naručilac.

Kada se vrši snimanje dela zaštićenih autorskim pravom (muzeji, galerije), korisnik je dužan pribaviti sve potrebne dozvole i saglasnosti.

Korisnik ima obavezu da autora potpiše na fotografijama, a autor ima pravo i dužnost da na svaku fotografiju stavi potpis i numeriše je radi efikasnije zaštite svog prava.

Korisnik fotografije u štampi (izdavač) dužan je da autoru pre ulaska u štampu pošalje prelom knjige, časopisa odnosno štampanog dela radi dobijanja saglasnosti od autora za način korišćenja i dužan je da nakon štampe autoru dostavi besplatno najmanje jedan primerak štampanog izdanja.

Za izgubljenje ili oštećene slajdove ili fotoeksponate, korisnik je dužan da obešteti autora trostrukim iznosom od onog predviđenog tarifnikom.

Ako korisnik ima prigovor na kvalitet i upotrebljivost preuzetih fotografija, dužan je da o navedenoj okolnosti neodložno izvesti autora. Ako prigovor ne stigne autoru u roku od 8 dana od primopredaje, smatraće se da fotografije u svemu ispunjavaju namenu koju su ugovorne strane imale u vidu pri zaključenju ugovora.