Ugovor o radu predstavlja imenovani ugovor čiji su elementi regulisani Zakonom o radu i predstavlja osnov za uspostavljanje radnog odnosa između poslodavca i zaposlenog. Pored osnovnih bitnih elemenata ugovor o radu može sadržati niz drugih prava i obaveza koje ugovorne strane mogu ugovarati i usklađivati u granicama postavljenim zakonom. Iako Zakon o radu u načelu štiti interese zaposlenog, a ugovorom se mogu zaposlenom dati veća prava od zakonom garantovanih, ipak ugovorne strane mogu same kreirati sadržaj ugovora svojom saglasnošću volja u delu gde im pravne norme to dozvoljavaju.

Od kvaliteta ugovora o radu često zavisi i kvalitet ugovorenog pravnog odnosa, pa i mogućnost da se ugovorne strane nađu na sudu ukoliko neke odredbe nisu regulisane precizno i u skladu sa propisima.