Advokat Jelena Blagojević

BIOGRAFIJA

Jelena Blagojević Lukić je advokat i član Advokatske komore Beograda počev od 2018. godine. Osnovne studije završila je na Pravnom faktultetu Univerziteta u Beogradu 2017. godine sa prosečnom ocenom 9,53, na pravosudno-upravnom smeru. Nakon završetka osnovnih studija upisala je master studije na trgovinsko-pravnom modulu, na istom fakultetu. Takođe je nosilac stipendije „Dositeja“ Fonda za mlade talente Republike Srbije u 2016/2017 godini i stipendije Ministarstva prosvete, nauke i kulture u 2014/2015 i 2015/2016. godini.

Pripravnički staž je obavljala u advokatskoj kancelariji gde je radila na predmetima iz oblasti kako građanskog, tako i krivičnog prava, u cilju sticanja što šireg znanja za dalji rad u praksi.

Pravosudni ispit je položila 2020. godine sa četiri odlike, nakon čega bavljenje advokaturom nastavlja u svojstvu advokata. 

Bogato iskustvo stekla je višegodišnjim radom u praksi, baveći se profesionalno, savesno i temeljno različitim pravnim oblastima, a naročito privrednim pravom i imovinskopravnim odnosima. Dolaskom u advokatsku kancelariju “Milić” započije svoje dodatno uže specijalizovanje u oblastima prava intelektualne svojine sa akcentom na autorsko pravo, prava žiga, prava interneta, zaštite podataka o ličnosti, kao i medijskog prava. Tokom studija, a i kasnije tokom rada, učestvovala je na brojnim seminarima, konferencijama, edukativnim programima iz oblasti prava iz sfere njenog interesovanja, gde posebno izdvaja seminare iz oblasti zaštite podataka o ličnosti i autorskog prava, kao i pravnih aspekata poslovanja u IT industriji na kojima je učestvovala i kao jedan od predavača.

Govori engleski jezik.