Podrška IT industriji podrazumeva uključivanje više grana prava. Jedna od njih je svakako korporativno pravo u okviru čijih normi se kompanije između sebe usaglašavaju oko međusobnih prava i obaveza. Zatim, jedan od najbitnijih aspetaka je svakako radnopravni, i to odnos između angažovanih programera koji učestvuju na projektima i naručilaca posla, koji mogu biti kako velike kompanije, tako i sitni podizvođači ili programeri kojima je potrebna pomoć i podrška. Jedno od ključnih pitanja je i intelektualna svojina na stvorenom proizvodu visoke tehnologije, odnosno prava na ekonomsku eksploataciju istog, prava koja zadržavaju učesnici na projektu. Zavisno od vrste ugovornog odnosa sa programerima, često se u praksi zaključuje i ugovor o narudžbini autorskog dela, gde se podrobno definišu odnosi između ugovornih strana. U stranoj sudskoj praksi, računarskim programima odnosno pravima na istim se raspolaže ugovorima o licenci. Iako su u srpskom pravu ovi ugovori rezervisani za prava industrijske svojine, veliki broj rešenja iz licencnih ugovora se i kod nas može preneti na ugovore kojima se regulišu prava na softverima i drugim proizvodima odnosno uslugama iz industrije visoke tehnologije i komunikacije. Sastavni deo svakog ugovora u ovoj oblasti, ili pak zaseban ugovor koji ga prati, javlja se i ugovor o poverljivosti, kojim ugovorne strane, a pogotovu naručilac posla čuva svoje poslovne interese i informacije koje poseduje.

Kako je softver/računarski program u većini slučajeva autorsko delo i samo u retkim situacijama ispunjava uslove patentibilnosti, postupak obezbeđivanja dokaza o pravu prvenstva u vremenu je takođe veoma bitan segment njegove zaštite i budućeg ostvarivanja prava.

Usluge:

  • Ugovori o licenci
  • Ugovori o delu
  • Ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji
  • Ugovori u radu
  • Prava intelektualne svojine na proizvodima visoke tehnologije
  • NDA ugovori
  • Ugovori o narudžbini autorskih dela
  • Uspostavljanje autorskopravne zaštite nad računarskim programima i bazama podataka