Usklađivanja poslovanja sa GDPR-om

Nova regulativa zaštite podataka o ličnosti na nivou EU podigla je mnogo prašine i nije tajna da su mnoge kompanije, zaplašene na prvom mestu izuzetno visokim propisanim administrativnim kaznama, panično počele da traže pomoć za usklađivanje svog poslovanja sa Uredbom. Neki sa razlogom za brigu, neki bez, uglavnom GDPR je tokom 2018. godine bila jedna od najpopularnijih skraćenica u svetu. Usvajanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Republici Srbiji u novembru 2018. godine, i početkom njegove primene u avgustu 2019. godine, isto usklađivanje prava i obaveza sa novim zakonom čeka i domaće rukovaoce i obrađivače ličnih podataka.

Advokatska kancelarija nudi usluge usklađivanja pravnog dela poslovanja, što podrazumeva reviziju dokumentacije, analizu prikupljnenih i obrađenih podataka, izmene i dopune, odnosno izrade nove dokumentacije usklađene sa novim propisima, uključujući opšte i pojedinačne akte, pravilnike i evidencione liste.

Poseban izazov u Republici Srbiiji predstavlja tretman ličnih podataka zaposlenih i drugih angažovanih lica od strane poslodavaca, s obzirom na manjak pravnih normi u radnopravnom zakonodavstvu koje bi trebalo u svojstvu specijalnog zakona da detaljnije reguliše ovu oblast. Takođe, pravila video nadzora zaposlenih se mahom baziraju na opštim propisima zaštite podataka o ličnosti, kao i na preporukama i mišljenjima Poverenika. Zbog toga je bitno detaljno, opštim aktima svakog društva regulisati ova pravila i uskladiti ih sa zakonima, praksom ali i međunarodnim trendovima, naročito unutar EU.