Registracija i zaštita žiga

REGISTRACIJA I ZAŠTITA ŽIGA


Originalnost i prepoznatljivost na tržištu, jedni su od ključnih segmenata svakog uspešnog poslovanja. Dugoročan i biznis sa vizijom podrazumeva i paralelnu izgradnju identiteta robe ili usluge na kojima se bazira delatnost. Ovo je naročito važno u poslovanju preko interneta, gde je verbalno ili grafičko rešenje na osnovu kog je naš proizvod odnosno usluga poznata, jer u onlajn svetu, neretko je samo ova vrsta oznake nešto po čemu se možemo na prvi pogled izdvojiti od mase sličnih rešenja, čiji identitet se odlikuje generičkim ili opisnim znacima.
Kada se stavi u kontekst interneta, pojam žiga je nemoguće razdvojiti od naziva internet domena, koji odnos predstavlja jedno od iskušenja brendiranja na internetu, odnosno zaštite žiga u onlajn okruženju.


POJAM ŽIGA, VRSTE I VAŽENJE


Žig predstavlja pravo kojim se štiti znak koji u prometu služi da bi se roba ili usluga jednog lica razlikovala od iste ili slične robe ili usluge nekog drugog lica. Dakle, predmet zaštite je znak koji se može sastojati od reči, slova, uključujući i lična imena, zatim brojeva, crteža, boja, trodimenzionalnih oblika, oblika robe ili njenog pakovanja, kombinacija tih znakova ili zvukova. Žigove možemo podeliti na kolektivni žig, žig garancije ili individualni, koji je u praksi i najčešće zastupljen. Takođe, određenoj oznaci se pruža pravna zaštita za određenu kategoriju robe ili usluge. Prema tome, nije moguće registrovati oznaku bez naznačenja robe ili usluge koja će tom oznakom da se označava.
U Republici Srbiji žig se stiče registracijom, odnosno donošenjem rešenja i upisom u Registar žigova Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije i važi samo na teritoriji Republike Srbije. Dakle, žig važi samo na teritoriji one države u kojoj je registrovan. S tim u vezi, ukoliko određeno lice, odnosno nosilac žiga želi da ima pravnu zaštitu i na teritoriji određene druge države, neophodno je da u istoj registruje oznaku.
Vremensko trajanje žiga na teritoriji Republike Srbije je 10 godina, računajući od datuma podnošenja prijave, s tim što je moguće produžavanje važenja žiga neograničen broj puta, uz podnošenje zahteva i plaćanje takse. Ukoliko se istekom roka od 10 godina za koji je plaćena propisana taksa važenje žiga ne produži, žig prestaje da važi.


POSTUPAK REGISTRACIJE ŽIGA


Postupak za priznanje žiga se pokreće podnošenjem prijave za priznanje žiga. Navedena prijava sadrži:


1) zahtev za priznanje žiga i to samo jednog žiga koji se odnosi na jednu ili više vrsta robe i/ili usluga;
2) znak koji se želi zaštititi žigom;
3) spisak robe, odnosno usluga na koje se znak odnosi, pri čemu nije propisano ograničenje broja vrste robe i/ili usluga. Međutim, u zavisnosti od broja klasa robe i/ili usluga razlikovaće se visina iznosa taksi koje treba da budu plaćene;
4) podatke o podnosiocu prijave.


Prilikom ponošenja prijave za priznanje žiga potrebno je uplatiti taksu za prijavu za priznanje žiga čija visina zavisi od vrste žiga i znaka koji se želi zaštiti, kao i broja navedenih klasa robe i/ili usluga. S tim u vezi, npr. iznos takse za prijavu za priznanje kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije će da bude veći u odnosu na taksu za prijavu za priznanje individualnog žiga. Nakon podnošenja prijave za priznanje žiga, Zavod za intelektualnu svojinu će da ispita urednost same prijave, te kad ustanovi da je prijava uredna i taksa za prijavu plaćena preći će na ispitivanje ispunjenosti uslova za priznanje žiga. Kada Zavod utvrdi da su ispunjeni svi uslovi, a prigovor drugog nosioca žiga nije podnet ili je takav postupak okončan odlukom nadležnog organa, lice koje želi da zaštiti oznaku će biti pozvano da plati propisanu taksu za prvih deset godina zaštite i troškove objave žiga i da dostavi dokaze o izvršenim uplatama. Nakon što se podnosilac prijave dostavi dokaze o izvršenim uplatama Zavod za intelektualnu svojinu upisuje žig u Registar žigova, a nosiocu prava izdaje ispravu o žigu (lice koje je zaštitilo oznaku u daljem tekstu: Nosilac žiga).


OVLAŠĆENJA NOSIOCA ŽIGA

U skladu sa Zakonom o žigovima nosilac žiga ima isključivo pravo da znak zaštićen žigom koristi za obeležavanje robe, odnosno usluga na koje se taj znak odnosi. S tim u vezi, ukoliko je nosilac žiga zaštitio određenu oznaku za npr. kozmetičke kreme i preparate, isti će imati isključivo pravo da koristi takvu oznaku u odnosu na navedenu robu. Isto ne sprečava drugo lice da koristi istu ili sličnu oznaku za drugu vrstu robe ili usluge koja nije ista ili slična onoj za koju je oznaka već zaštićena, ali samo pod uslovom da ne postoji verovatnoća da zbog te istovetnosti, odnosno sličnosti nastane zabuna u relevantnom delu javnosti, koja obuhvata i verovatnoću dovođenja u vezu tog znaka sa ranije zaštićenim znakom prvo navedenog lica. Takođe, ukoliko je u pitanju tzv. čuvena oznaka, odnosno oznaka koja je kod učesnika u prometu u Republici Srbiji nesumnjivo poznata kao oznaka visoke reputacije, druga lica neće moći da koriste istu ili sličnu oznaku za bilo koju vrstu robe ili usluge.
S tim u vezi, nosilac žiga ima pravo drugima da zabrani stavljanje oznake na robu, njeno pakovanje ili sredstva za obeležavanje robe (etikete, nalepnice, zatvarači za flaše i sl.), nuđenje robe, njeno stavljanje u promet ili njeno skladištenje u te svrhe, ili nuđenje ili obavljanje usluga pod zaštićenom oznakom, uvoz, izvoz, pretovar, skladištenje ili tranzit robe pod zaštićenom oznakom, bez obzira na to da li je roba namenjena domaćem tržištu, korišćenje zaštićene oznake u poslovnoj dokumentaciji ili u reklami kao i upotrebu zaštićene oznake u komparativnom oglašavanju na način protivan propisima.
Takođe, ukoliko postoji rizik da bi se pakovanje, nalepnice, etikete, sigurnosna obeležja ili oznake ili obeležja ili oznake autentičnosti, ili bilo koja druga sredstva na kojima je žig istaknut, mogli upotrebljavati u vezi sa robom i da bi se takvom upotrebom povredilo pravo nosioca žiga, nosilac žiga ima pravo da zabrani i sledeće radnje preduzete tokom poslovanja u prometu:


1) isticanje znaka istovetnog ili sličnog žigu na pakovanju, nalepnicama, etiketama, sigurnosnim obeležjima ili oznakama ili obeležjima ili oznakama autentičnosti ili na bilo kojim drugim sredstvima na kojima žig može biti istaknut;
2) nuđenje ili stavljanje u promet, ili skladištenje u te svrhe, ili uvoz ili izvoz, pakovanja, nalepnica, etiketa, sigurnosnih obeležja ili oznaka ili obeležja ili oznaka autentičnosti ili bilo kojih drugih sredstava na kojima je žig istaknut.


Npr. ukoliko neko lice, bez dozvole nosioca žiga, koristi istu ili sličnu žigom zaštićenu oznaku za obeležavanje svoje robe ili usluge u prometu ili je koristi u reklamne svrhe npr. u oglasima i to na način da izaziva zabludu kod učesnika u prometu o poreklu same robe ili usluge, odnosno da druga lica u prometu mogu da pomisle da je on nosilac žiga ili je dobio dozvolu od nosioca žiga da koristi tu oznaku ili je povezano sa nosiocem žiga, nosilac žiga će imati pravo da zabrani takvo korišćenje oznake, a na raspolaganju ima određena pravna sredstva.


USLUGE ADVOKATSKE KANCELARIJE VEZANO ZA ŽIG


Advokatska kancelarija Milić pruža sve usluge registracije i zaštite žiga, uključujući ali ne ograničavajući se na podnošenje registracionih prijava za domaće žigove, podnošenje registracionih prijava za internacionalne žigove, podnošenje rešeršnih zahteva, ostvarivanje prava na zaštitu žiga – vođenje vansudskih i sudskih postupaka, davanje pravnih mišljenja i dr., vođenje postupaka zbog povrede žiga registracijom i korišćenjem naziva internet domena.