Publikacije

ČLANCI, AUTORSKI MEDIJSKI TEKSTOVI, BROŠURE I MONOGRAFIJE

Advokati iz naše advokatske kancelarije imaju iza sebe veliki broj održanih seminara, obuka, radionica i konferencija na temu pravnih oblasti koje dominiraju našom praksom, a pretežno iz domena zaštite podataka o ličnosti, e-trgovine, medijskog prava i prava intelektualne svojine.

Pored događaja, izdat je i veliki broj publikacija i članaka čije autorstvo potpisuje advokat Dragan Milić i druge kolege radno angažovane od strane kancelarije. Neke od izdanja prikazujemo na ovoj stranici.

Monografija PRAVO LIKOVNIH UMETNOSTI

U izdanju Službenog glasnika u aprilu 2022. godine iz štampe je izašla monografija autora Dragana Milića pod nazivom PRAVO LIKOVNIH UMETNOSTI. Napred prikazujemo predgovor autora i sadržaj izdanja: PREDGOVOR Umetnost, po svojoj prirodi, podrazumeva slobodu kreativnog izražaja i kao takva teško je spojiva sa bilo kakvim vidom ustrojstva, instituci- onalnog ili zakonodavnog. Međutim, iako je umetnost u mnogim aspektima zaista i slobodna, ograničenja pravnog i društvenog poretka ipak postoje, a umetnici odnosno drugi učesnici u pravnom prometu umetničkih dela, kao i subjektivnog autorskog prava, u svom delovanju su dužni da se kreću u granicama koje nam zakoni postavljaju. Često se i sam nastanak, prepoznavanje i egzistencija umetničkog dela ne može pripisati nekom racionalno objašnjivom razlogu, pa se čini da delo nastaje slučajno, isključivo kao plod spontanosti i mašte stvarao- ca, bez povezivanja sa drugim faktorima, i biva prepoznato i vrednovano takođe po parametrima koji se ne mogu egzaktno prikazati i dešifrovati. Ali ako dublje sagledamo to pitanje, lako možemo zaključiti da kao što se mnoge stvari dešavaju unutar određenih društvenih okvira i po ustalje- nim pravilima ponašanja, zakonskim ili tržišnim, tako se i u umetnosti nameće potreba da se pronađu ili propišu društveni zakoni po kojima ona funkcioniše. Možemo reći da se na umetničku delatnost, odnosno umetnička dela i subjektivna prava na njima u pravnom prometu, primenjuje čitav niz propisa iz različitih grana prava. Primarna je oblast intelektualne svojine, odnosno autorskog prava jer se na mnoga prava umetnika odnosno nosioca prava na umetničkim delima primenjuju upravo propisi koji regu- lišu ovu pravnu disciplinu, a i pojam umetničkog dela usko je povezan sa pojmom autorskog dela. Ne treba zaboraviti ni obligacione odnose koji se pojavljuju u najrazličitijim oblicima u pravnom prometu određenih ovla- šćenja povodom umetničkih dela ili njihovih primeraka u materijalnom obliku. Pored obligacionopravnog aspekta, umetničkim delima se mora prići i iz ugla stvarnog prava, jer primerci umetničkih dela po svojoj formi u većini slučajeva potpadaju pod pokretne stvari. U organizovanim i razvijenim pravnim sistemima, pravu umetnosti je neizbežno prići i sa poresko-pravnog aspekta, a često je zaštita prava autora odnosno umet- nika ili drugih nosilaca prava dodatno osigurana i kroz krivičnopravnu zaštitu. Kako umetnost ne poznaje granice, a promet umetničkih dela i prava na istima nije moguće potpuno kontrolisati, veliki je izazov za uspostavljanje ove pravne regulative što iziskuje potrebu za prekogra- ničnom saradnjom nadležnih institucija. Iz dosadašnje prakse, pitanja koja proizilaze iz odnosa umetnosti i prava, zainteresovana lica su mogla da pronađu samo tumačeći različite propise ili baveći se različitim pravnim oblastima. Iz potrebe da se sagleda pozicija umetnosti u pravnom sistemu, ali ovaj put kao celina, gde će čitalac moći da pronađe sve relevantne infor- macije o tačkama gde se susreću pravo i umetnost na jednom mestu, nastala je i ova knjiga. Pravo likovnih umetnosti nije namenjeno samo pravnicima, već i umetnicima, stručnjacima u kulturi, galeristima, trgovcima umetninama i antikvitetima, kolekcionarima i ljubiteljima umetničkih dela uopšte. Pored teme koja kroz ovu knjigu balansira između prava i umetnosti, autor bi želeo da skrene pažnju da je sam njen kontekst dodatna vrednost ovog dela. Čitajući ovo štivo, mnogi pravnici koji se bave intelektualnom svojinom ili obligacionim odnosima potvrdiće nešto što već znaju ili će im neki obrađeni segment samo pomoći da povežu neke pravne norme koje su im odranije poznate. Dovođenje u vezu tih pravnih rešenja sa umet- ničkim delima i slučajevima koji se povodom njih dešavaju ili se mogu desiti u praksi, predstavlja nešto sa čim se u literaturi i pravnoj praksi ne može lako sresti. I obratno, ukoliko se čitanja ove knjige lati neko iz sveta umetnosti, on verovatno ništa novo i senzacionalno neće saznati po pitanju metoda za utvrđivanje autentičnosti umetničkih dela, ali će ova knjiga svakako pomoći da se poznate činjenice i običaji tržišta shvate na drugačiji način, kroz njihovo mapiranje u velikom i za mnoge konfuznom svetu zakona, podzakonskih akata i sudske prakse. Pravnici koji se bave pravom intelektualne svojine, gotovo bez izuzetka imaju jednu zajedničku osobinu – ljubav prema umetnosti, a praksa iz ove pravne oblasti često je posledica kompromisa između ličnog pro- fesionalnog opredeljenja i privatnih interesovanja. Spoj oblasti prava intelektualne svojine kao primarnog dela sopstvene advokatske prakse i strasti prema umetničkim delima prirodno je rezultiralo najpre razmi- šljanjima na temu pravnog uređenja tržišta umetničkih dela, a ubrzo i željom autora ove knjige da se ta tema detaljno obradi i opiše. U Beogradu, 20. septembra 2021. godine

 

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I PREDLOZI ZA UNAPREĐENJE SISTEMA KOLEKTIVNOG I INDIVIDUALNOG OSTVARIVANJA AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA U REPUBLICI SRBIJI.

 

O organizaciji Misije OEBS u Republici Srbiji i uz pomoć Ambasade Republike Norveške, publikovan je rad čiji je autor advokat Dragan Milić “ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I PREDLOZI ZA UNAPREĐENJE SISTEMA KOLEKTIVNOG I INDIVIDUALNOG OSTVARIVANJA AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA U REPUBLICI SRBIJI”.

Ceo tekst  na srpskom jeziku se može i preuzeti sa linka.

Verziju na engleskom jeziku možete preuzeti sa linka.

Autoru, odnosno drugom nosiocu autorskih prava koji želi da zaštiti odnosno ostvari svoje pravo stoji na raspolaganju mogućnost individualnog i kolektivnog načina ostvarivanja. Neka prava se u načelu ostvaruju individualno, dok je za neka zbog svojih specifičnosti predviđen samo kolektivn i metod ostvarivanja, posredstvom specijalizovanih organizacija osnovanim upravo u cilju obavljanja delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava, a kojima je nadležna institucija za intelektualnu svojinu poverila sva neophodna ovlašćenja za obavljanje navedene delatnosti. Individualno ostvarivanje je najsveobuhvatniji vid zaštite, sa najvećim obimom ponuđenih zahteva koji autorima stoje na raspolaganju, u situacijama kada je to praktično izvodljivo i celishodno. S druge strane, kolektivno ostvarivanje je naročito aktuelno na tržištu muzičkih autorskih dela, odnosno tržištu gde se kao subjekti, pored autora, pojavljuju i proizvođači fonograma, videograma i interpretatori. S obzirom na probleme koji se u praksi javljaju u obe varijante ostvarivanja, prikazana je analiza svakog od predmetnih segmenata odvojeno.

Takođe, metodologija analize će podrazumevati najpre prikaz postojećeg stanja i manjkavos ti, nakon čega će biti ukazano na potencijalna rešenja koja su u primeni u uporednom pravu, a koja bi unapredila trenutna rešenja u pozitivnom pravu Republike Srbije i praksi.

Stavovi izraženi u ovom istraživanju pripadaju isključivo autoru i ne predstavljaju zvaničan stav Ambasade Kraljevine Norveške i Misije OEBS-a u Srbiji.