Izrada Ugovora

Svako pravno ili fizičko lice zaključuje brojne ugovore svakodnevno. Kupovina određenih namirnica ili bilo koje druge vrste robe predstavlja zaključen kupoprodajni ugovor. U navedenom primeru, da bi ugovor bio zaključen, bitno je da se lice koje kupuje robu i lice koje istu prodaje saglase o stvari koja je predmet prodaje, kao i o ceni iste. Pored robe, predmet ugovora mogu biti i usluge najrazličitijeg spektra.

Ugovor će se smatrati zaključenim ukoliko su ispunjeni uslovi koje propisuje Zakon, poput određenosti predmeta ili cena, postojanja saglasnosti volja i poslovne sposobnosti ugovornih strana i drugo.

U određenim slučajevima se kao dodatni uslov za zaključenje ugovora zahteva i forma ugovora. Npr. kod nekih vrsta ugovora zakon predviđa obaveznu pisanu formu ugovora. Takve ugovore nazivamo formalnim. Takođe, moguće je da se sporazumno odredi pisana forma ugovora kao obavezna. U svakom slučaju, pisani ugovori predstavljaju dokaz postojanja ugovorenih prava i obaveza ugovornih strana. U slučaju eventualnog spora, postojanje određenih prava i obaveza, kao i načina i uslova saradnje i odnosa ugovornih strana lakše je dokazati ukoliko postoji pisani ugovor. Stoga, u nastavku teksta ćemo da navedene neke od razloga neophodnosti izrade pisane forme ugovora.

PISMENA FORMA UGOVORA

Kao što je već napomenuto, zakonske odredbe propisuju obaveznu pismenu formu određenih vrsta ugovora ili čak formu u vidu solemnizacije. Npr. ugovor o prometu nepokretnosti zaključuje se u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave. Dakle, takav ugovor mora da bude zaključen u pisanoj formi i overen od strane javnog beležnika, inače ugovor neće proizvoditi pravno dejstvo.

Osim toga, u situacijama kada zakon čak i ne propisuje obaveznu pismenu formu ugovora, kompleksnost odnosa dva ili više lica može da zahteva postojanje pisane forme ugovora kako bi se na što bolji način regulisao takav odnos. Takođe, usmeni dogovor i usmeno postignuta saglasnost volja ne garantuje licima da će dogovorene obaveze biti izvršene. Stoga, potpisan pisani ugovor predstavlja dokaz postignutog dogovora, odnosno pojedinačnih prava i obaveza lica koja regulišu svoje međusobne odnose. Od trenutka zaključenja ugovora, isti predstavlja zakon za ugovorne strane, a neizvršavanje ugovornih obaveza povlači za sobom zakonom propisane posledice i prava druge ugovorne strane.

Međutim, iako slobodne da regulišu međusobne odnose u zavisnosti od svojih želja i potreba, ugovorne strane moraju da poštuju imperativne zakonske odredbe. Dakle, krećući se u okvirima imperativnih normi, javnog poretka i dobrih običaja, lica su slobodna da regulišu međusobne odnose na način na koji žele.

Dodatno, određene zakonske odredbe su propisane na način da daju prava određenoj grupi lica, ali da je ugovorom moguće drugačije odrediti. Npr. Zakon o autorskom i srodnim pravima propisuje da naručilac autorskog dela, po osnovu ugovora o narudžbini autorskog dela, ima pravo da objavi delo i da stavi u promet primerak dela koji mu je autor predao, a autor zadržava ostala autorska prava, ako ugovorom o narudžbini nije drukčije određeno. Ako je na osnovu ugovora o narudžbini autorskog dela izrađen računarski program, naručilac stiče sva prava iskorišćavanja računarskog programa, ako ugovorom nije drukčije određeno. Dakle, ukoliko se ugovorom drugačije ne odredi, primenjivaće se odredbe koje su propisane zakonom. U tom slučaju, ukoliko ste autor računarskog programa koji ste stvorili po osnovu ugovora o narudžbini autorskog dela, u skladu sa zakonom naručilac će steći sva prava iskorišćavanja računarskog programa. Ukoliko želite i vi da imate neka prava iskorišćavanja takvog računarskog programa i sa tim se saglasi naručilac računarskog dela, neophodno je izraditi ugovor na osnovu kojeg će se precizirati koja su to prava iskorišćavanja koja će autor imati, da li će eventualno postojati određena vremenska i prostorna ograničenja itd.

 

VRSTE UGOVORA

 

 • formalni
 • neformalni

 

 • jednostrano obavezujuće
 • dvostrano obavezujuće

 

 • komutativne
 • aleatorne

 

 • ugovore sa trenutnim prestacijama
 • ugovore sa trajnim prestacijama

 

 • individualne ugovore
 • kolektivne ugovore

 

 • lične
 • nelične

 

 • teretne
 • dobročine

 

Dakle, saglasnost volja može biti i usmeno postignuta, ali u tom slučaju ni blizu ne obezbeđuje pravnu sigurnost ugovornim stranama u pogledu garancije da će dogovorena prava i obaveze biti izvršeni. Osim toga, imperativne norma propisuju obaveznu pismenu formu za veliki broj ugovora, a za neke se zahteva i overa potpisa odnosno solemnizacija isprave.

Advokatska kancelarija za vas pruža usluge izrade velikog broja ugovora, kako onih koji su vezani za promet nepokretnosti, tako i ugovora o pružanju raznih vrsta usluga, poslovno-tehničkoj saradnji, narudžbini računarskog programa, ustupanju i prenosu prava intelektualne svojine, raznih ugovora u privredi, kao i mnogih drugih pravnih poslova koji su potrebni za svakodnevno poslovanje vaše firme.