Pravni Konsalting

 

Latinska izreka Ignorantia iuris nocet – Nepoznavanje prava škodi ima vanvremensko važenje. Poznavanje zakonskih propisa i drugih pravnih akata je neophodno kako bi svako lice moglo na što bolji način da uskladi svoje ponašanje sa odredbama navedenih akata i bude upoznato kada će određeno ponašanje biti sankcionisano u skladu sa istima. Poštovanje zakona, poznavanje svojih prava i obaveza, kao i prava i obaveza svih drugih lica, načina na koji se određena prava ostvaruju predstavljaju jedne od temelja uređenog društva.

Donošenje pogrešnih odluka može da ima velike posledice kako za fizička tako i za pravna lica. Poznavanje svojih prava i obaveza minimizira mogućnost donošenja pogrešne odluke, ali i omogućava da lica ostvare sva prava koja im zakon propisuje. 

Uspešno poslovanje podrazumeva, između ostalog, adekvatnu pravnu zaštitu i podršku u cilju zakonitog poslovanja, ali i što bolje saradnje određenog lica sa njegovim poslovnim partnerima, zaposlenima i drugim licima. Zaštita sopstvenih prava i interesa uz uvažavanje i poštovanje interesa i prava drugih lica predstavlja temelj dugoročnog poslovanja.

Proces pregovaranja koji prethodi zaključenju ugovora nije obavezujući za lica koja u pregovorima učestvuju. Nakon što ugovor bude sačinjen i zaključen u skladu sa propisima, ugovor predstavlja zakon za ugovorne strane. Od tog trenutka prava i obaveze navedena u ugovoru moraju se poštovati. Stoga, veoma je bitno kakva je sadržina ugovora, kao i da se predvide sve moguće situacije do kojih može da dođe kako bi se izbegle eventualne nesuglasice i sudski postupci ugovornih strana.

Advokatska kancelarija Milić pruža usluge davanja pravnih saveta i mišljenja iz oblasti prava intelektualne svojine, zaštite podataka o ličnosti, privrednog prava, radnog prava, imigracionog prava i prava stranaca, poverljivosti informacija i poslovne tajne, kao i drugih oblasti prava.

Da li ste autor koji je napisao knjigu, priručnik ili pak članak u novinama? Da li ste programer koji je stvorio računarski program sam ili sa svojim kolegama programerima? Želite da znate koja su vaša prava i na koji način svoja prava možete da zaštite i suprotstavite se neovlašćenom korišćenju vašeg autorskog dela?

Da li želite da pokrenete biznis i želite da zaštite oznaku kojom ćete označavati Vašu robu ili uslugu, a ne znate na koji način? Ili želite da znate koja su Vaša prava ukoliko neko drugi koristi istu ili sličnu oznaku Vašoj za istu ili sličnu vrstu robe ili usluge?

Naš tim će Vam dati odgovore na sva pitanja u vezi sa zaštitom i ostvarivanjem autorskog i srodnih prava, prava žiga, ali i svih drugih prava intelektulne svojine.

Oblast zaštite podataka o ličnosti veoma je aktuelna imajući u vidu značaj podataka o ličnosti za pojedinca. Advokatska kancelarija pruža davanje mišljenja u vezi sa pravom na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka, načela obrade, prava lica na koje se podaci odnose, obaveze rukovalaca i obrađivača podataka o ličnosti, kodeks postupanja, prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, pravna sredstva, odgovornost i kazne u slučaju povrede prava fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti, kao i posebni slučajevi obrade.