Autorsko pravo – individualno ostvarivanje i zaštita

Autorska prava, naročito na internetu, podrazumevaju više interesnih grupa koje su zainteresovane za regulisanje zaštite na drugačiji način, na drugačijem nivou, kao i u različitom obimu. Autorskopravna regulativa bi trebalo da bude plod kompromisa između ovih subjekata. Na jednoj strani su autori, kao i proizvođači autorskog sadržaja, a na drugoj njegovi konzumenti, odnosno korisnici interneta ali i velike internet kompanije koje svoje poslovne modele zasnivaju na eksploataciji autorskih dela.

Koliko je ova tema aktuelna, videli smo i tokom javne rasprave u postupku donošenja Direktive o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu, popularno nazvane Copyright direktive, kada se široka javnost ustalasala sa brigom da li će i na koji način ovakvo rešenje uticati na neutralnost interneta odnosno na slobodu njegovih korisnika na nesmetan i ravnomeran pristup sadržaju.

Autorskim delima se smatra čitav niz formalno izraženih tvorevina duha, od pisane reči, izrečenih govora, muzičkih kompozcija sa ili bez teksta, filma, dramskih dela, pa do dela arhitekture, likovne umetnosti, računarskh programa, pozorišne režije itd.

Kada je audio i video produkcija u pitanju, pored kolektivnog ostvarivanja imovinskih autorskih prava, koje u savremenom društvu, masovnih medija, predstavlja potrebu i model preko kojeg emiteri, odnosno komercijalni konzumenti ovih autorskih dela dobijaju pravo na plasiranje, a autori, aranžeri, izvođači i drugi nosioci srodnih prava ostvaruju pravo na pravičnu naknadu, nosiocima prava je na raspolaganju i individualna zaštita.

Kako je ostvarivanje imovinskih i moralnih autorskih prava pred nadležnim sudovima često kompleksan i zahtevan proces, autorima odnosno nosiocima prava je često neophodna stručna pravna pomoć. Pravnici obučeni za ovu vrstu pravnog zastupanja, moraju imati visok nivo predznanja iz mnogih kreativnih delatnosti, a često i sklonosti ka apstraktnom izrazu i umetnosti u širem smislu reči. Kada dođe do povrede prava, ključno je prepoznati najpre da li određeno delo ispunjava uslove da bude smatrano autorskim, zatim da li se obim i vrsta ugroženosti može tretirati kao povreda, i na kraju potrebno je adekvatno proceniti obim i visinu pričinjene štete, kako bi se što preciznije mogao predvideti ishod eventualnog spora, odnosno efekat samog tužbenog zahteva.

 

Usluge:

  • Pokretanje postupaka radi povrede autorskih prava
  • Zastupanje u postupcima po tužbi u ime i za račun tuženog
  • Izrada autorskih ugovora
  • Izrada ugovora o narudžbini autorskog dela
  • Dodatna zaštita autroskih dela i obezbeđivanje dokaza o autorstvu
  • Pravna mišljenja

 

U sudskoj praksi Republike Srbije, najbrojniji su slučajevi koji završavaju pred sudom oni koji se tiču povrede autorskih prava na fotografijama, što ne znači da su ove vrste povreda prava najbrojnije. Naime, dostupnost ovih autorskih dela na internetu, i njihov jednostavan saobraćaj, kao i nedostatak poznavanja autorskopravne materije na strani korisnika i medijskih radnika, dovode do toga da fotografi u svojstvu autora, lako dokazujući svoje autorstvo obezbeđivanjem uvida u originalne raw/sirove fajlove, bez velikih poteškoća ostvaruju svoja prava pred sudom. Određivanje visine imovinske štete, dodatno olakšava i stav sudske prakse koja je prihvatila zvaničan cenovnik Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS), čime se izbegavaju skupa i dugotrajna veštačenja koja za cilj imaju između ostalog utvrđivanje visine materijalne štete.

S druge strane, među najbrojnim slučajevima povreda svakako je preuzimanje pisanih dela, najčešće novinskih tekstova koji ispunjavaju uslov da budu smatrani autorskim delom, bez saglasnost autora odnosno nosioca prava. Međutim, učestalost preuzimanja i učešće velikog broja subjekata u ovim nezakonitim radnjama, njihova poslovna povezanost s jedne, i donekle problematičan postupak utvrđivanja vrednosti preuzetog sadržaja, što č