Osnivanje Firme

Ukoliko imate potrebu za osnivanjem privrednog društva u Republici Srbiji i želite da taj postupak obavite brzo i efikasno, advokatska kancelarija to može uraditi za vas. U ovu uslugu, pružićemo vam i druge pravne usluge povezane sa pokretanjem poslovne aktivnosti.

U međuvremenu veliki broj informacija možete pronaći i na našem blogu koji se redovno dopunjava novim sadržajem korisnim početnicima u biznisu, naročito onima koji svoju budućnost vide u poslovanju na internetu i IT industriji.

 


 

U nastavku ovog teksta posvetitićemo se detaljnijoj proceduri osnivanja privrednih društava i preduzetnika.

 

Ukoliko ste odlučili da pokrenete sopstveni biznis, pre nego što krenete u postupak osnivanja i registracije firme u nadležnom registru koji se vodi kod Agencije za privrede registre, potrebno je da donesete odluku koja će biti pravna forma vašeg privrednog subjekta. Prema Zakonu o privrednim društvima Republike Srbije postoji nekoliko oblika organizovanja pravnih lica i to su:

 • preduzetnik
 • društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO)
 • ortačko društvo
 • komanditno društvo
 • akcionarsko društvo

U daljem tekstu, fokusiraćemo se na svaki oblik organizovanja ponaosob, obzirom na to da postoje specifičnosti u pogledu svake forme organizovanja pravnih lica.

 

PREDUZETNIK

 

Preduzetnici su fizička lica (PR), koja su radi obavljanja svoje delatnosti i u cilju sticanja profita, dužna da se registruju u Agenciji za privredne registre (APR). Ono što je posebno potrebno imati u vidu prilikom donošenja odluke o izboru forme privrednog subjekta i što ovu pravnu formu razlikuje od društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva jeste da preduzetnik za sve obaveze i nastalu štetu odgovara ličnom imovinom.

Potrebna dokumentacija:

 • jedinstvena registaraciona prijava;
 • propisana dokumentacija (u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji);
 • dokaz o uplati naknade za osnivanje propisane Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne pregistre.

Postupak osnivanja preduzetnika se sprovodi preko tzv. jednošalterskog sistema registracije. Na taj način se preduzetniku sa odlukom o osnivanju daju i:

 • registarski/matični broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku;
 • poreski identifikacioni broj (PIB) koji dodeljuje Poreska uprava – Centrala;
 • prijavu na paušalno oporezivanje ili na isplatu lične zarade ili na PDV;
 • potvrdu o izvršenoj prijavi koju dodeljuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja – CROSO;
 • broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje RZZO.

 

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

 

Osnivači društva sa ograničenom odgovornošću (DOO) su vlasnici udela u osnovnom kapitalu tog društva. Oni udružuju svoje udele, koji ne moraju biti jednaki, dakle visina udela se može razlikovati. Najmanji iznos osnovnog kapitala DOO je 100,00 dinara. Za sve obaveze i nastalu štetu članovi odgovaraju do visine uplaćenog udela u društvo.

Potrebna dokumentacija:

 • jedinstvena registaraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – društvo sa ograničenom odgovornošću;
 • osnivački akt društva (odluka za jednočlano društvo ili ugovor za višečlano) sa overenim potpisima članova društva;
 • dokaz o identitetu članova društva;
 • odluka o imenovanju zastupnika, ukoliko nije naznačen u osnivačkom aktu;
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja;
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta.

 

ORTAČKO DRUŠTVO

 

Osnivači ortačkog društva, nazivaju se ortaci i može ih biti minimum dvoje. Ortaci mogu biti fizička ili pravna lica. Udružuju se radi obavljanja određene delatnosti pod istim imenom u cilju sticanja profita. Osnovni kapital čine ulozi ortaka koji mogu biti u novcu, stvarima i pravima. Za sve obaveze i nastalu štetu društvo odgovara svojom imovinom.

Potrebna dokumentacija:

 • jedinstvena registaraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – ortačko društvo;
 • ugovor o osnivanju sa overenim potpisom ortaka;
 • dokaz o identitetu ortaka;
 • odluka o imenovanju zastupnika, ukoliko nije naznačen u osnovnom ugovoru;
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja;
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta.

 

KOMANDITNO DRUŠTVO

 

Osnivači komanditnog društva nazivaju se komplementar i komanditor, može ih biti najmanje dvoje. Udružuju se radi obavljanja određene delatnosti pod istim imenom u cilju sticanja profita. Komplementar je osnivać koji za obaveze društva odgovara neograničeno i celokupnom svojom imovinomKomanditor je drugi osnivač koji je odgovoran za obaveze društva srazmerno visini svog uloga. Pored njih, za sve obaveze društva odgovara i pravno lice svojom celokupnom imovinom.

Potrebna dokumentacija:

 • jedinstvena registaraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – komanditno društvo;
 • ugovor o osnivanju sa overenim potpisom članova;
 • dokaz o identitetu članova društva;
 • odluka o imenovanju zastupnika, ukoliko nije naznačen u osnovnom ugovoru;
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja;
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta.

 

AKCIONARSKO DRUŠTVO

 

Akcionarsko društvo je oblik organizovanja privrednog društva, odnosno pravno lice sa osnovnim kapitalom koji se sastoji od akcija. Kapital je podeljen na akcije nominalne vrednosti, što znači da je zbir svih izdatih akcija vrednost osnovnog kapitala.

Akcionari koji osnivaju društvo moraju, pre registracije akcionarskog društva, da unesu uloge u iznosu od najmanje 25% osnovnog kapitala (najmanja vrednost osnovnog kapitala akcionarskog društva ne sme da bude niža od 3.000.000,00 dinara).

Potrebna dokumentacija:

 • jedinstvena registaraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – akcionarsko društvo;
 • ugovor o osnivanju sa overenim potpisom članova društva;
 • statut društva potpisan od strane članova društva;
 • potvrda kreditne institucije o uplaćenim akcijama u novcu, odnosno procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga ili potvrda nadležnog organa o proceni vrednosti nenovčanog uloga u skladu sa zakonom;
 • odluka o imenovanju direktora, odnosno članova odbora direktora i predsednika odbora direktora, ako nisu određeni statutom;
 • odluka o imenovanju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, ako nisu određeni statutom;
 • odluka o imenovanju članova izvršnog odbora, ako je upravljanje dvodomno;
 • odluka o imenovanju zastupnika, ako nisu određeni statutom;
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta.