Advokat Boris Moljević

Boris Moljević je advokat upisan u imenik advokata Advokatske komore Beograda jula 2023. godine. Osnovne studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2020. godine, dok je u februaru 2022. godine na istom fakultetu stekao zvanje master pravnika, odbranivši master rad iz predmeta autorsko pravo i srodna prava na temu „Ograničenja autorskog prava koja su od značaja za rad medija“.

Pripravnički staž je obavio u advokatskoj kancelariji Milić, a nakon polaganja pravosudnog ispita 2023. godine, u istoj kancelariji je nastavio sa radom kao advokat.

Pretežno se bavi pravom intelektualne svojine, naročito autorskim pravom i žigovima, pravom informacionih tehnologija, pravom interneta, zaštitom podataka o ličnosti i medijskim pravom, ali i opštim granama prava poput privrednog, građanskog i radnog prava.

Učestvovao je na velikom broju seminara i konferencija, dok je kao predavač bio angažovan na seminarima iz oblasti veštačke inteligencije, pravnih aspekata IT poslovanja i zaštite podataka o ličnosti.

Govori engleski jezik.