O Nama

Advokatska kancelarija Milić

Advokatska kancelarija Milić, osnovana je 2008. godine, od strane Advokata Dragana Milića. Pored advokata, advokatsku kancelariju čine i saradnici, advokati i diplomirani pravnici koji pored pravnih oblasti kojima se kancelarija i njen osnivač primarno bave, imaju i specijalizacije iz oblasti privrednog prava, radnog prava, prometa i statusa nepokretnosti. Svi članovi našeg tima tečno govore engleski jezik.

Od svojih početaka kancelarija se fokusirala na grane prava poput intelektualne svojine i medijskog prava, sa akcentom na online okruženje, odnosno ostvarivanje i zaštitu prava na internetu. Ekspanzijom interneta u poslednjoj deceniji, već stečeno znanje i iskustvo pomogli su advokatskoj kancelariji da se pozicionira kao kompetentan pružalac pravniih usluga vezanih za pravne aspekte interneta, kako fizičkim licima, tako i pravnim subjektima, a advokat Dragan Milić stekao je status pionira prava interneta kod nas.

Kako su i druge grane prava sve više poprimale svoje internet sfere, poslovi kancelarije su bivali sve opštiji, obuhvatajući kompletan servis klijenata na ili u vezi sa internetom. S tim u vezi, e-trgovina kao danas dominantan oblik poslovanja je zahtevao adekvatnu pravnu podršku, koju je advokatska kancelarija Milić mogla odmah da pruža svojim klijentima, naročito vezano za izradu uslova korišćenja, politike privatnosti, pravilnika o povraćaju robe i reklamacijama, pravila o odustanku i propratnih obrazaca neophodnih za ostvarivanje prava potrošača i evidencija.

Dominacija interneta doprinela je i aktuelizaciji pitanja zaštite podataka o ličnosti njegovih korisnika, pa je nakon Direktive 95/46 EC, koju je pratio i naš Zakon o zaštiti podataka o ličnosti iz 2008. godine, na nivou EU usvojen GDPR, odnosno Opšta uredba o zaštiti podataka, čija rešenja su počevši od 2019. implementirana i u pravni sistem Republike Srbije. Adekvatna primena ovog propisa zahtevala je poznavanje, najpre interneta sa svojim karakteristikama, informacione bezbednosti, ali i opštih postulata prava na privatnost koji su nastajali decenijama, najviše kroz ustavom zagarantovana ljudska prava, ali i kroz medijsko pravo i njegovu sudsku praksu. S obzrom da su se advokatska kancelarija Milić ranije bavila pravom na privatnost u “analognom” okruženju, dočekali smo spremno ove nove propise i uzeli učešće u obukama Data protection officer-a, pružanju usluga implementacije rešenja u poslovanje privrednih subjekata, kao i kroz učešće na javnim nastupima, medijima i konferencijama.

S obzirom da je advokat Dragan Milić, od 2011. godine arbitar Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena, pri Privrednoj komori Srbije, gde kao predsednik ili član arbitražnog veća  učestvuje u donošenju odluka po zahtevima za preuzimanje odnosno prestanak registracije .RS internet domena, advokatska kancelarija je izgradila bogatu praksu i u ovim pravnim oblastima.

Advokatska kancelarija pruža usluge primarno u sledećim pravnim oblastima:
 • INTELEKTUALNA SVOJINA – (Podrazumeva registrovanje i zaštitu domaćih i međunarodnih žigova, autorskih prava najrazličitijih formi uključujući i podršku razvoju i zaštiti softverskih rešenja i programerskog koda. Zaštita i ostvarivanje drugih prava industrijske svojine, poput patenata i dizajna, takođe su usluge čije pružanje nudimo u okviru zastupanja.)
 • AUTORSKA PRAVA – Iako je ova grana prava sastavni deo Prava intelektualne svojine, s obzirom da se advokatska kancelarija od svojih početaka bavila u velikoj meri zaštitom autorskih dela i zastupanjem autora s jedne i medija s druge strane, bogato iskustvo iz ove oblasti stavlja nas na mapu važnih učesnika u kreiranju prakse i tokova u ovoj pravnoj grani.
 • PRAVO MEDIJA – (Medijsko pravo je pravna oblast koja reguliše radiodifuziju, oglašavanje, telekomunikacije, medijski deo informacionih tehnologija, entertainment, gejming i filmsku industriju, štampane i onlajn medijske servise, ali i pitanja cenzure, slobode govora, štampe, medijske etike, naknade štete prozrokovane od strane medija, regulaciju veritkalne i horizontalne koncentracije vlasništva u medijima i drugo. Poseban deo medijskog prava tiče se prava privatnosti u kontekstu objavljivanja informacija u medijima i eventualne povrede prava ličnosti. Kao deo medijskog prava javlja se i pravo industrije zabavnih sadržaja (Entertainment law), koja industrija samo u USA čini oko 3% GDP-a.)
 • PRAVO INTERNETA – Internet pravo je jako teško definisati zbog širine svog delovanja i stalnih tehnoloških promena, čiji smo svedoci svakodnevno. Predstavlja jednu od najmlađih grana prava, nastalu iz potrebe da se proširi postojeći kreira novi regulatorni okvir koji bi regulisao internet i uneo neophodnu pravnu sigurnost i bezbednost njegovih korisnika. Internet pravo ili cyber pravo, kako ga još nazivaju, podrazumeva regulisanje ugovornih i deliktnih odnosa na mreži, prava na privatnost, slobodu govora i intelektualnu svojinu koja svoju primenu nalazi na globalnoj mreži, internet bezbednost, autorsko pravo na kodovima računarskih programa i bazama podataka, krivična dela proizašla iz radnji na internetu, online klađenje, kao i poreski akpekt razmene roba i usluga na mreži. Pokriva i obalsti prava svojine, ako je u pitanju vlasništvo nad digitalnim podacima, internet domenima i slično.)
 • PRIVREDNO PRAVO (zastupamo i pružamo potpunu pravnu podršku u svim fazama poslovanja pravnih lica, uključujući ali neograničavajući se na savetovanje potencijalnih investitora u pogledu mogućih podsticaja za ulaganja u Republiku Srbiju, poreskih i drugih olakšica u poslovanju, optimizacije poslovanja kroz uvozne/izvozne strategije, strategije zapošljavanja i alokacije zaposlenih, statusne promene, upravljanje kapitalom, devizno poslovanje.
 • RADNO PRAVO – pružamo potpunu pravnu podršku iz oblasti radnih odnosa, uključujući pripremu opštih akata poslodavca, pripremu ugovora o radu i prateće dokumentacije, podršku u postupcima okončanja radnih odnosa, radnopravnim sporovima i sl.
 • UGOVORNO PRAVO – zastupamo i pružamo potpunu pravnu podršku u pregovorima, formiranju strategija, pripremi dokumentacije i potrebnih akata u cilju zaključenja i realizacije najšireg spektra pravnih poslova.
 • NEKRETNINE – pružamo potpunu pravnu podršku u svim postupcima i procedurama vezanim za upravljanje i trgovanje nepokretnostima, što uključuje potpunu pravnu podršku u pregovorima, formiranju strategija, pripremi dokumentacije i potrebnih akata u postupcima kupoprodaje nepokretnosti, rešavanja složenih imovinskopravnih odnosa – razvoj lokacija, pribavljanja odgovarajuće dokumentacije, praćenje postupka izgradnje objekata i slično.
 • PORESKO PRAVO (uključuje ali ne ograničava se na poresko savetovanje u smislu poreskih prava i obaveza, te u cilju poreske optimizacije u poslovanju)
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA – zastupamo i pružamo potpunu pravnu podršku u postupcima sudske i vansudske naplate potraživanja uključujući procene rizika i analizu mogućnosti naplate, zastupanje u sudskim i vansudskim izvršnim postupcima, što podrazumeva i zastupanje u eventualnim parničnim postupcima.
 • GRAĐANSKOPRAVNI SUDSKI SPOROVI  – zastupamo i pružamo potpunu pravnu podršku u svim vrstama građansko pravnih sporova, pred sudovima posebne i opšte nadležnosti.
 • ZAŠTITA PODATAKA LIČNOSTI – Internet je doneo nove načine na koje se može povrediti nečija privatnost sa mnogo pogubnijim i dalekosežnijm posledicama po oštećenog. Kroz podatke ličnosti koji se tim putem mogu prikupiti, može se zaći u najdublje sfere ličnosti, a ljudski integritet se može nepopravljivo ugroziti na najteže načine. Jedan o karakterističnih načina povrede prava na zašititu ličnih podataka i privatnosti na internetu jeste neovlašćeno praćenje, skladištenje i obrada informacija o aktivnostima korisnika interneta, naročito kroz meta podatke odnosno informacije o samim komunikacijama. S obzirom da današnji softverski sistemi uz pomoć algoritama, lako povezuju i ukrštaju dobijene podatke i na osnovu njih generišu veoma preciznu i detaljnu sliku o ostvarenim kontaktima, interesovanjima i drugim sklonostima lica na koja se metapodaci odnose, ovi podaci predstavljaju visoko rizične kategorije informacija po privatnost čoveka i zahtevaju poseban zakonski tretman i opreznost u implementaciju te regulative kako u praksi tako i kroz opšte akte kompanije. Razvoj potencijalnih opasnosti po lične podatke, prate i novi propisi poput Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR), koja je već stupila na snagu u EU, a kroz aktuelne zakonske promene, očekuje se i skorije ujednačavanje naše regulative sa ovim propisom.
Pravni Tim

Naš tim kao podrška vašem kompletnom poslovanju

Pored oblasti za koju je advokatska kancelarija specijalizovana, ostale kolege, članovi tima i saradnici, pružaju usluge sa ekspertskog i advokatskog nivoa u svojim stručnim pravnim oblastima, kao što su privredno pravo (ugovori u privredi i statusno privredno pravo), promet i status nepokretnosti, radno pravo, kao i druga pitanja iz građanskopravne materije.

Više o ostalim članovima advokatke kancelarije, možete pronaći na stranici “Naš tim

Klijenti

Iz razloga poštovanja politike kancelarije, poslovnih tajni i poštovanja zahteva klijenata, portfolio pravnih lica koje zastupamo nije javno dostupan, već nas za više informacija možete kontaktirati email-om nakon čega ćemo Vas na osnovu Vašeg upita i pojedinačne procene obavestiti o referentnim klijentima i saradnicima.

Porfolio klijenata podrazumeva veliki broj privrednih društava i drugih organizacija, kojima je pretežna delatnost u oblastima internet prodaje i poslovanja, IT industrije, medija, industrije proizvodnje autorskog i kreativnog sadržaja, kao i kompanija koje vide internet kao bitan segment svog poslovanja u budućnosti, i prepoznaju značaj psotavljanja temelja brendiranja na globalnoj mreži, sa pravnog aspekta.