POSTUPAK PRED NADLEŽNIM SUDOM

Zakon o žigovima Republike Srbije štiti prava nosioca određenog žiga na taj način što mu daje mogućnost podnošenja tužbe pred nadležnim sudom zbog svakog neovlašćenog korišćenja znaka koji je istovetan sa njegovim ranije zaštićenim znakom u odnosu na robu, odnosno usluge, za koje je taj znak registrovan.

Nosilac prava na žig ima pravo na zaštitu ne samo istovetnih već i slčinih znakova, ako postoji verovatnoća da zbog te istovetnosti, odnosno sličnosti nastane zabuna u relevantnom delu javnosti.


Predmetnom tužbom, može se zahtevati:

1.  utvrđenje povrede prava na žig
2.  prestanak povrede prava
3.  oduzimanje, isključenje iz prometa, uništenje ili preinačenje, bez naknade, predmeta kojima je izvršena povreda prava;
4.  oduzimanje, isključenje iz prometa, uništenje ili preinačenje, bez naknade, alata i opreme uz pomoć kojih su proizvedeni predmeti kojima je izvršena povreda prava, ako je to neophodno za zaštitu prava;
5.  naknadu štete nastale povredom prava;
6.  objavljivanje presude o trošku tuženog;
7.  davanje podataka o trećim licima koja su učestvovala u povredi prava.


Za naknadu prouzrokovane štete povredom zaštićenog znaka, štetnik odgovara na osnovu opštih propisa koji regulišu naknadu štete u Republici Srbiji, odnosno na osnovu Zakona o obligacionim odnosima.

Rok za podnošenje tužbe je tri godine od kada je nosilac prava na žig saznao za povredu, a pravo na sudsku zaštitu znaka u svakom slučaju zastareva protekom objektivnog roka od 5 godina od kada je povreda učinjena. Postupak pred sudom detaljnije je regulisan opštim propisima iz oblasti građanskog procesnog prava.


POSTUPAK PRED ARBITRAŽOM ZA REŠAVANJE INTERNET DOMENSKIH SPOROVA

Ukoliko je se povreda žiga sastoji u registraciji .rs internet domena, nosilac žiga ima mogućnost izbora tj. da svoje pravo ostvari preko nadležnog suda ili podnošenjem tužbe Arbitraži Komisije za rešavanje domenskoh sporova pri Privrednoj Komori Srbije čime može izbeći dugotrajan sudski postupak pred nadležnim sudom.

Međutim, nosilac žiga u ovom slučaju ima pravo tužbom zahtevati samo prenos Internet domena sa registranta na nosioca žiga odnosno prestanak registracije. Ukoliko tužilac želi da ostvari još neko pravo na zaštitu, od sedam gore navedenih, koje mu zakonodavac omogućava, za zaštitu će morati da se obrati isključivo nadležnom sudu.

Postupak za rešavanje spora započinje podnošenjem tužbe

Pre podnošenja tužbe, tužilac može uputiti zahtev registru za dobijanje informacija o vlasniku predmetnog .rs domena (registranta).

Tužba mora da sadrži:

1.    Ime prezime odnosno poslovno ime tužioca i registranta
2.    Adresu sedišta tj. prebivališta i e-mail adresu stranaka u postupku
3.    Punomoćje, ukoliko tužilac svoje pravo ostvaruje preko punomoćnika
4.    Naziv internet domena koji su predmet postupka
5.    Precizno definisan tužbeni zahtev da se izvrši prenos .rs domena odnosno da prestane registracija domena
6.    Dokaze na kojima se bazira odluka i koje treba izvesti u postupku

Uz tužbu, podnose se i spisak sa imenima tri arbitra sa liste, od kojih će predsedništvo komisije dodeliti tužiocu prvog raspoloživog sa predloženog spiska. Uz tužbu je potrebno dostaviti i dokaz o uplati registracionih troškova.

Tužba se predaje u elektronskom obliku i u pet štampanih primeraka. Danom podnošenja se smatra dan prijema uredno podnete tužbe u štampanom obliku. 

Nakon prijema tužbe, Komisija je prosleđuje registrantu na izjašnjenje. Usmena rasprava će biti otvorena samo ukoliko Arbitražno veće utvrdi da su se stekli uslovi i da je održavanje iste celishodno.

Postupak se završava donošenjem konačne odluke ili zaključkom veća kojim se obustavlja postupak.

Postupak se može obustaviti: kada tužilac povuče tužbu, u slučaju sporazuma stranaka, ukoliko u toku postupka nadležni sud pravosnažno presudi o stvari koja je predmet arbitražnog spora i kada veće utvrdi da je nastavak postupka postao nepotreban ili nemoguć.

Odluka veća kojom se meritorno odlučuje o zahtevu, konačna je i protiv nje nema pravnog leka.

Izvršenje odluke kojom se dozvoljava prenos odnosno prestanak registracije sprovodi Registar Nacionalnog Internet Domena Srbije.

Advokat Dragan Milić