ULUPUDS – TARIFNIK MINIMALNIH NAKNADA NA IME KORIŠĆENJA FOTOGRAFIJA


UVODNE ODREDBE:

Cene su izražene u bodovima. Vrednost jednog boda je jedan Evro.

Ukoliko je fotografija sama na strani, računa se kao da je cela strana, bez obzira na veličinu fotografije.

Sve naknade u ovom trarifniku date  su kao minimalne i iskazane u neto iznosu, bez poreza i doprinosa.

Sve što nije obuhvaćeno ovim tarifnikom, reguliše se ugovorom između autora i naručioca.

Cenovnik ne obuhvata obradu fotografije, ona se naplaćuje odvojeno i stvar je dogovora.

Cene u cenovniku se odnose na korišćenje u Republici Srbiji. Za korišćenje u zamljeme bivše Jugoslavije treba dodati 25%, EU 100%, a za globalno korišćenje 200%.


TABELARNI PRIKAZ NAKNADA NA IME KORIŠĆENJA:


1. NA INTERENTU I U DRUGIM ELEKTRONSKIM OBLICIMA

SvrhaPeriodTiražDo 300KBDo 1.1MB
Lična upotreba5 godinaNeograničen1020
Vebsajt – pravno lice1 godinaNeograničen4050
CD prezentacija – pravno liceNeograničenDo 5.0004050
Multimedijalni obrazovni CDNeograničenDo 5.0002030
Multimedijalni zabavni CDNeograničenDo 5.00060100

2. KNJIGE – jednokratna upotreba

Tiraž1/4 strane1/2 strane3/4 straneCela stranaNaslovna
Do 2.000507090105270
2.000 – 5.00080100130150390
Preko 5.00090120150180450

3. POSTERI

TiražDo B2Veći od B2
Do 2.000200280
2.000 – 5.000280330
Preko 5.000400550

4. KALENDARI

TiražDžepni formatB4B3B2
Do 2.00050100150200
2.000 – 500070150200250
Preko 5.000100200250300

5. RAZGLEDNICE

TiražCena
Do 5.000200
5.000 – 10.000300
Preko 10.000400

6. OMOT ZA RAZLIČITE MEDIJE

TiražUnutrašnjostNaslovna
Do 5.000100200
5.000 – 10.000150300
Preko 10.000200400

7. NOVINE – Jednokratna upotreba

Tiraž1/81/41/23/4Cela str
50.000305080100130
50.000 – 200.0006080120180240
Preko 200.00080120180240320

8. MAGAZINI – Jedokratna upotreba

Tiraž1/41/23/4CelaNasl.
10.0006080100120250
10.000 – 50.00080100120150330
Preko 50.000120150180200450

9. BILBORD – jednokratna upotreba

TiražDo 4m2Do 8m2Do 16m2Megaboard
Do 5150200300600
5 – 10200300500800
Preko 103005008001000

10. REKLAME U NOVINAMA – jednokratna upotreba

Tiraž1/41/23/4Cela
Do 25.000100125160200
25.000 – 50.000120160200250
Preko 50.000150200250300

11. REKLAME U MAGAZINIMA – jednokratna upotreba

Tiraž1/41/23/4CelaNaslovna
Do 5.000120160200250370
5.000 – 10.000130180220270400
Preko 10.000150200240290430

12. REKLAMNI KATALOZI, BROŠURE I LIFLETI

Tiraž1/81/41/23/4CelaNaslovna
Do 5.00040557080100200
5.000 – 10.00090105120160180250
Preko 10.000110165180220260300

13. UMETNIČKA STUDIJA PORTRETA – za ličnu upotrebu ili za manekenski portfolio – book

Broj fotografijaDuža strana do 30cmDuža strana do 40cmDuža strana preko 40cm
Do 56080120
5 – 105575110
Preko 105070100

14. ZA DEKORACIJU ENTERIJERA

Broj fotografijaDuža strana do 30cmDuža strana do 40cmDuža strana preko 40cm
Do 5150300500

KORIŠĆENJE U VEĆEM OBIMU OD DOGOVORENOG:

Ako korisnik proširi korišćenej van obima utvrđenog u ugovoru, potrebno je uz pribavljanje saglasnosti od autora da sa istim zaključi i ugovor kojim će regulisati prošireni prenos prava iskorišćavanja, kao i da autoru isplati novu autorsku naknadu u skladu sa tarifnikom.


POSEBNI USLOVI RADA:

Ako se snimanje obavlja van radnog prostora autora (ateljea) ili van mesta autora, korisnik je dužan snositi troškove stvorene na taj način, u celini.

Svi posebni troškovi pri snimanju, kao i angažovanje drugih saradnika i stručnjaka (asisteneta, manekena, frizera…) zaračunavaju se van ovog tarifnika i njih snosi korisnik odnosno naručilac.

Kada se vrši snimanje dela zaštićenih autorskim pravom (muzeji, galerije), korisnik je dužan pribaviti sve potrebne dozvole i saglasnosti.

Korisnik ima obavezu da autora potpiše na fotografijama, a autor ima pravo i dužnost da na svaku fotografiju stavi potpis i numeriše je radi efikasnije zaštite svog prava.

Korisnik fotografije u štampi (izdavač) dužan je da autoru pre ulaska u štampu pošalje prelom knjige, časopisa odnosno štampanog dela radi dobijanja saglasnosti od autora za način korišćenja i dužan je da nakon štampe autoru dostavi besplatno najmanje jedan primerak štampanog izdanja.

Za izgubljenje ili oštećene slajdove ili fotoeksponate, korisnik je dužan da obešteti autora trostrukim iznosom od onog predviđenog tarifnikom.

Ako korisnik ima prigovor na kvalitet i upotrebljivost preuzetih fotografija, dužan je da o navedenoj okolnosti neodložno izvesti autora. Ako prigovor ne stigne autoru u roku od 8 dana od primopredaje, smatraće se da fotografije u svemu ispunjavaju namenu koju su ugovorne strane imale u vidu pri zaključenju ugovora.