POJAM ESCROW UGOVORA


U najuopštenijem smislu Escrow ili Ugovor o namenskom depozitu se može označiti kao teretni, dvostrani, kumulativni i neformalni pravni posao, gde se pored dve ugovorne strane sa međusobni pravima i obaveznama (najčešće kupca i prodavca), pojavljuje i treća strana koja pre izvršenja ugovora u ime i za račun druge dve ugovorne strane prima neki oblik imovine od jedne strane u depozit i upravlja njim do ispunjenja ugovornih obaveza suprotne strane, najčešće prodavca ili izvršioca usluge.

Nakon što druga strana – isporučilac robe ili usluge pruži dokaz da je prestacija odnosno njegova ugovorna obaveza ispunjena u celosti, treće lice transferiše deponovan novac na njegov račun, čime je ugovor ispunjen.

Ovaj vid osiguranja u prometu robe i usluga, ugovara se u interesu obe strane. Prodavca štiti od eventualnog neplaćanja, a kupca od propuštanja činidbe prodavca.

Posmatrajući iz ugla visokih tehnologija i Blockchain-a, ovu vrstu ugovora može okarakterisati i kao podgrupu pametnih ugovora koji su deo Blockchain koda.

Ugovor o namenskom depozitu nije regulisan Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije, tako da je po svom karakteru spada u neimenovane ugovore u našoj pravnoj teoriji.

U praksi Ugovor o namenskom depozitu se najčešće zaključuje kao kauzalni ugovor, jer je pravni osnov istog vidljiv svim ugovornim stranama, s obzirom da od ispunjenja ugovorne obaveze i zavisi da li će treće lice izvršiti protivčinidbu.

Teoretski je neformalan, ali se s obzirom na karatker ugovora i postojanje tri ugvorne strane, pismena forma u praksi podrazumeva kao preporučljiva. U slučaju kada je osnov ugovora transfer digitalnog novca, pismena forma u tradicionalnom smislu nije ni primenljiva, ali redosled radnji ugovornih strana, od ponude, prihvata iste do ispunjenja, predstavlja jednu vrstu digitalne forme. Savremene platforme koje se omogućavaju Escrow uslugu, naročito obraćaju pažnju na transparentnost cele transakcije i omogućavaju ugovornim stranama da u svakom trenutku imaju uvid u kojoj je fazi ceo proces.


Cilj Escrow ugovora je da transakcije učini sigurnijim, jer je izvršenje obaveze jedne ugovorne strane – npr kupca, uslovljeno ispunjenjem svih ugovornih obaveza druge strane – prodavca.


Posebnu važnost ovi ugovori imaju u slučajevima kada se vrši transfer velikog novčanog iznosa, na daljinu ili između ugovornih strana koje do tog trenutka nisu imale ustanovljenu poslovnu praksu i izgrađeno poverenje.

Ugovor o namenskom depozitu u neformalnom smislu se u praksi koristi i kod kupovine odnosno plaćanja kapare, pre zaključivanja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. Tada se kapara ostavlja kod trećeg lica od poverenja, dok se ne potpiše glavni ugovor kojim se raspolaže predmetnom nepokretnošću.

Sa pojavom učestalog plaćanja preko interneta, online trgovine na daljinu, a naročito transakcija koje uključuju razmenu kriptovaluta, ovaj stari bankarski pravni posao ponovo je aktuelizovan  u savremenom ekonomskom i tehnološkom kontekstu.

Tako na skoro svim Escrow platformama, pored toga što nameski račun možete uvezati sa eletronskom platnom karticom ili PayPal-om, isto možete učiniti i sa svojim online novčanikom gde su vam deponovane kriptovalute.

Zapravo, svrha Escrow pametnih ugovora je upravo u pravnoj podršci transakcijama koje uključuju virtuelni novac.


ESCROW PAMETNI UGOVORI U BLOCKCHAIN TRANSAKCIJAMA


Servisi koji pružaju Escrow usluge u transakcijama Bitcoinom, imaju nešto drugačije karakteristike od klasičnih Escrow ugovora u tradicionalnoj ekonomiji.  Kao što je napred objašnjeno, Escrow u tradicionalnom smislu podrazumeva ulogu traće strane, najčešće banke, kod koje je otvoren namenski račun, na koji kupac deponuje ugovoreni iznos naknade, pre nego što prodavac isporuči robu odnosno uslugu.

U Blockchain transakcijama Escrow servis ne prima, ne zadržava novac niti istim raspolaže, već razmenjuje takozvane javne i privatne ključeve (public and private keys) za pristup wallet-u, što obezbeđuje sigurno izvršavanje transakcije i onemogućuje prevaru.


Ukoliko spojimo pravni i tehnološki pristup definisanju možemo reći da su pametni ugovori zapravo delovi softvera, koji imaju pravno dejstvo kao i ugovori sastavljeni u tradicionalnoj formi. Kreirani su i deponovani u Blockchain bazi podataka i glavna uloga im je da obezbede izvršenje obaveza obe ugovore strane u transakciji.


U anonimnoj trgovini kriptovalutama, koja često podrazumeva ugovorne strane sa različitih kontinenata, nikad nije dovoljno sigurnosti i pažnje, jer gubitak sigurnosnog ključa za pristup Bitcoin novčaniku znači i gubitak pristupa istom odnosno omogućavanje drugom imaocu ključa raspolaganje deponovanim valutama.  Multiplikacija ključeva je svakako još jedan stepen u obezbeđenju wallet-a.

Bitcoin transakcije je nemoguće poništiti i proces vratiti na prethodni korak. Takođe, ne postoji ni bilo kakva centralna institucija kojoj bi se evenutalno mogla uložiti žalba i tražiti povraćaj datog. To je loša strana decentralizovanosti, nezavisnosti i anonimnosti Bitcoin-a.

Zbog svega toga je bio potreban model koji bi istovremeno štitio sve ugovorne strane, a koji ne bi usporavao i nepotrebno komplikovao transakcioni proces. Tvorci Bitcoina i Blockchain tehnologije su upravo u Escrow ugovoru, kao tradicionalnom pravnom institutu, pronašli podoban model za razmenu ključeva za prstup wallet-u, nakon što je prestacija druge strane izvršena.


Povezani tekstovi:

PAMETNI UGOVORI – POJAM, VRSTE, PREDNOSTI I NEDOSTACI

DA LI JE BITCOIN ZAKONSKI REGULISAN? PROPISI I PRAVNI POLOŽAJ KRIPTO-VALUTA U SVETU

PRAVNI I FISKLANI ASPEKT TRGOVINE KRIPTOVALUTAMA – Da li se plaća porez na Bitcoin transakcije

Revolucija među valutama – SVE O BITCOIN – u

VAT/PDV NA BITCOIN/KRIPTO-VALUTNE TRANSAKCIJE U EU – SKATTEVERKET  V. DAVID HEDQVIST – STUDIJA SLUČAJA 4