Postupak po tužbi radi prenosa registracije internet domena ABBVIE.RS 


ČINJENIČNO STANJE

Tužilac – A je dana 17. 03. 2017. godine podneo tužbu Komisiji za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije, a radi prenosa registracije naziva internet domena „abbvie.rs“, sa Registranta – B na Tužioca, sa prilozima, punomoćjem za zastupanje i predlogom arbitara. Tužilac je dostavio dokaz o uplati registracionih troškova iz člana 32. Pravilnika o postupku za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena

U tužbi je navedeno da su ispunjena sva tri propisana uslova iz člana 22. Pravilnika o postupku za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena za donošenje odluke o prenosu registracije naziva nacionalnog internet domena. S tim u vezi, Tužilac navodi da se naziv domena sastoji isključivo od ABBVIE oznake, registrovane kao žig na ime Tužioca, ali da mu je pridružena samo obavezna tekstualna oznaka nacionalnog internet domena – .rs. U pogledu ovog kriterijuma, Tužilac naglašava da je registrovani naziv domena identičan predmetu Tužiočevog žiga.

Dalje navodi, da između Tužioca, kao nosioca prava na žigu ABBVIE, i Registranta naziva domena „abbvie.rs“ ne postoji, niti je postojao, bilo kakav pravni posao kojim bi se regulisalo eventualno ustupanje prava na upotrebu žiga ABBVIE, ali i da Tužilac i Registrant nisu nikada bili u bilo kakvoj vrsti poslovnog odnosa. Sa ovim u vezi, ističe da na strani Registranta ne postoji bilo kakav legitiman pravni interes za registraciju i korišćenje predmetnog naziva domena. Dodaje, da je naziv domena Registrant registrovao kao fizičko lice, da Registrant nije osnivač privrednog društva u Srbiji sa poslovnim imenom koje uključuje element ABBVIE, da nema pravo na žig, da naziv domena nije koristio do sada, niti je pre podnošenja tužbe bio poznat kao titular predmetnog naziva domena.

Tužilac dalje navodi, da je Opštim uslovima o registraciji naziva nacionalnih internet domena propisano da, prilikom registracije naziva domena, registrant posebno izjavljuje i tvrdi da, prema svom najboljem znanju i iskrenom uverenju, registracija traženog naziva domena ne povređuje pravo intelektualne svojine ili neko drugo subjektivno pravo trećih lica. Registrant istom prilikom izjavljuje i da naziv domena ne registruje protivno načelu savesnosti, poštenja, dobrih poslovnih običaja, te da naziv domena neće svesno koristiti protivno ovim načelima.

U pogledu nesavesnosti na strani Registranta, prilikom registracije naziva domena, tužilac navodi da postoji više činjenica. Najpre, navodi da je Registrant učinio ponudu za otkup spornog domena Tužiocu, što nedvosmisleno dokazuje da je sporni domen registrovao sa namerom ostvarenja finansijske koristi njegovom prodajom, što predstavlja akt protivan dobrim poslovnim običajima i načelu savesnosti i poštenja. Dalje navodi, da lice koje se ovde pojavljuje kao registrant je takođe registrovao u Srbiji i druge nazive domena, između ostalog u naziv domena yoox.rs, za koji tvrdi da je istovetan oznaci YOOX, što predstavlja poznatu robnu marku, a što prema Tužiocu, ukazuje na nesavesnost u postupanju Registranta. Pored toga, u prilog svojih tvrdnji tužilac navodi da je ovaj Registrant, u svojstvu tuženog, učestvovao i u drugim sporovima povodom naziva domena pred WIPO panelom. Kao dokaz o tome priložio je overeni prevod na srpski jezik odluke WIPO panela.

Kako ističe Tužilac, baza žigova je u Srbiji dostupna putem Interneta, kako na srpskom, tako i na engleskom, a s obzirom na ponudu koju je Registrant dostavio Tužiocu na engleskom jeziku, očito da je mogao i bio dužan da jednostavnom proverom putem Interneta utvrdi da postoje ranije registrovani žigovi ABBVIE u Srbiji, te da postoje i ranije registrovani domeni ABBVIE širom sveta.

Na kraju, Tužilac navodi da je Registrant sporni domen registrovao protivno načelu savesnosti, poštenja i dobrim poslovnim običajima, te učinio radnju koja se u teoriji označava kao sajberskvoting (eng. „cybersquatting”) i postupio suprotno članu 9. odnosno 10. važeće verzije Opštih uslova o registraciji naziva nacionalnih internet domena. U vezi sa svim navedenim, Tužilac predlaže da veće razmotri navedeno i donese odluku kojom se vrši prenos naziva domena sa Registranta na Tužioca.


ODLUKA ARBITRAŽNOG VEĆA


I – USVAJA SE TUŽBENI ZAHTEV RADI PRENOSA REGISTRACIJE .RS DOMENA, tužioca A  radi prenosa registracije .rs domena: „abbvie.rs“ registrovanog kod Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS).

II –  OVLAŠĆUJE SE Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), da u skladu sa  članom 22. i 31, Pravilnika o postupku za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena, izvrši prenos registracije .rs domena: „abbvie.rs“ sa Registranta B, na Tužioca A.


OBRAZLOŽENJE ODLUKE – PRAVNA OCENA

Prema članu 17. stav 3. Pravilnika o postupku za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena Registrant je imao pravo da u roku od 15 dana od dana prijema tužbe, odnosno do 4. 4. 2017. godine, dostavi odgovor na tužbu. Registrant je propustio navedeni rok i nije dostavio odgovor na tužbu. Komisija za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena je dostavila Registrantu tužbi sa svim prilozima dana 20. 3. 2017. godine, o čemu je Arbitražnom veću dostavila dokaz. Veće konstatuje da na Whois upitu kod RNIDS-a stoje isti podaci Registranta i administrativni kontakt za ovaj domen.

S obzirom na to da Registrant u ostavljenom roku nije dao ni predlog arbitara, drugog člana Arbitražnog veća imenovalo je Predsedništvo Komisije u skladu sa članom 9. stav 3. Pravilnika o postupku za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena. Član 9. stav 3. Pravilnika o postupku za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena propisuje da ukoliko tužilac ili registrant ne predlože arbitre ili ukoliko, iz bilo kog razloga, predloženi arbitri ne budu u mogućnosti da učestvuju u arbitražnom postupku, Predsedništvo Komisije će imenovati po jednog arbitra za svaku stranu u sporu sa Liste arbitara. Kako Registrant nije dao svoj odgovor na tužbu, niti predlog arbitara sa liste arbitara, Arbitražno veće je utvrdilo da se nisu stekli uslovi za zakazivanje usmene rasprave i da se odluka ima doneti čitanjem pisanih podnesaka i dokaza u spisima predmeta.

Član 19. Pravilnika o postupku za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena propisuje da se usmena rasprava zakazuje kada arbitražno veće zaključi da su se za to stekli uslovi i kada oceni da je to celishodno. Član 22. Pravilnika o postupku za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena propisuje da Arbitražno veće može doneti odluku o prestanku ili prenosu registracije spornog domena sa registranta na tužioca ukoliko se dokaže da su ispunjeni sledeći uslovi: 1. da je nacionalni domen istovetan predmetu tužiočevog žiga, ili mu je sličan u meri da može stvoriti zabunu i dovesti u zabludu učesnike u prometu; 2. da registrant nema pravo ili legitiman interes da koristi sporni naziv nacionalnog internet domena; 3. da je registrant nacionalni internet domen registrovao i koristio protivno načelu savesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja.

Član 10. Opštih uslova o registraciji naziva nacionalnih internet domena propisuje da stupanjem u ugovorni odnos, odnosno registracijom naziva domena, registrant posebno izjavljuje i tvrdi da, prema svom najboljem znanju i iskrenom uverenju, registracija traženog naziva domena ne vređa pravo intelektualne svojine ili neko drugo subjektivno pravo trećih lica, kao i da su svi podaci navedeni u zahtevu za registraciju istiniti i potpuni. Registrant, takođe, izjavljuje da naziv domena ne registruje protivno načelu savesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja, te da naziv domena neće svesno koristiti protivno ovim načelima. –

Na osnovu svega navedenog Arbitražno veće je utvrdilo da su ispunjeni svi kriterijumi za donošenje odluke o prenosu registracije spornog naziva domena sa Registranta na Tužioca kao što sledi:

Arbitražno veće je utvrdilo da je sporni naziv internet domena „abbvie.rs“ istovetan, zaštićenom žigu tužioca „ABBVIE“ te da može stvoriti zabunu i dovesti u zabludu učesnike u prometu. Arbitražno veće je izvršilo uvid u ispravu o žigu, u kome je navedeno da je žig  „ABBVIE“, registrovan 12. 10. 2012. sa pravom prvenstva od 20. 3. 2012.  sa taksom uplaćenom za održavanje žiga u važnosti do 12. 10. 2022. godine. Naime, sporni domen u svom nazivu sadrži identičnu reč „ABBVIE“, a koja je zakonom zaštićeni žig Tužioca, te je sporni naziv domena istovetan Tužiočevom zaštićenom žigu „ABBVIE“. Arbitražno veće smatra da je Registrant morao znati da Tužilac u poslovanju koristi svoj žig „ABBVIE“, s obzirom na to da je u pitanju svetska farmaceutska kompanija koja posluje u više od 170 zemalja širom sveta, u šta se mogao uveriti jednostavno putem internet pretrage i uvidom u veb sajt kompanije ABBVIE na internet adresi abbvie.com. 

Arbitražno veće je cenilo i navode u tužbi Tužioca da između Tužioca kao titulara žiga „ABBVIE“ i Registranta domena „abbvie.rs“ ne postoji, niti je postojao bilo kakav pravni posao kojim bi se regulisalo eventualno ustupanje prava na upotrebu „ABBVIE“ žiga. Na taj način Arbitražno veće je našlo da Registrant nema pravo ili neki drugi legitiman interes da koristi sporni nacionalni internet domen, a što Registrant nikada nije osporio, te je Arbitražno veće navode iz tužbe cenilo kao istinite i verodostojne. Arbitražno veće konstatuje da je uvidom u sadržaj postavljen na domenu „abbvie.rs“ ustanovljeno da se na njemu nalazi poruka u kojoj stoji da je ovoj naziv domena moguće kupiti za 2000 američkih dolara. Arbitražno veće je uvid u sadržaj na ovoj veb adresi izvršilo 7. 5. 2017. godine. U ovom smislu govori i dokaz koji je Tužilac dostavio uz tužbu, a koji predstavlja prevod elektronske poruke koju je Registrant dostavio Tužiocu, preveden i overen od strane sudskog prevodioca za engleski jezik. U poruci se pošiljalac legitimisao kao vlasnik naziva domena abbvie.rs i upitao da li je primalac zainteresovan za otkup, kao i da je predmetni naziv domena na prodaju po ceni od 2.000 američkih dolara. Arbitražno veće konstatuje da je ova poruka upućena sa iste elektronske adrese, kao ona koja je zavedena u bazi RNIDS-a za Registranta abbvie.rs naziva domena, što ukazuje da je poslata od strane Registranta.

Arbitražno veće je utvrdilo da je Registrant sporni naziv internet domena registrovao i koristio protivno načelu savesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja imajući u vidu da je Registrant prilikom registracije naziva spornog domena posebno izjavio da registracija traženog naziva domena ne vređa pravo intelektualne svojine ili neko drugo subjektivno pravo trećih lica, a da je morao znati da registracijom spornog naziva vrši povredu Tužiočevog zaštićenog žiga „ABBVIE“. Kao bitna činjenica u vezi sa ovim je i podatak da je naziv domena registrovan kasnije nego što je registrovan žig Tužioca, odnosno naziv domena je registrovan 9. 12. 2016. godine, dok je žig Tužioca pred Zavodom za intelektualnu svojinu u Srbiji, registrovan 12. 10. 2012. dok je datum podnošenja prijave 20. 3. 2012. godine.

Isto tako, činjenica da je Registrant prilikom registracije naziva spornog internet domena izjavio da naziv domena ne registruje protivno načelu savesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja, te da naziv domena neće svesno koristiti protivno ovim načelima, a što se prema navodima iz tužbe, koje Registrant nikada nije osporio, pokazalo suprotnim. Registrant  je morao znati, odnosno mogao se informisati da reč „ABBVIE“, korišćen u nazivu spornog internet domena, predstavlja zaštićeni žig Tužioca, zbog čega Arbitražno veće smatra da je Registrant postupao suprotno načelu savesnosti i poštenja i donelo odluku kao u izreci.

U skladu sa članom 32. stav 2, Pravilnika o postupku za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena, arbitražno veće konstatuje da Tužilac nema pravo na povraćaj naknade plaćene na ime registracionih troškova, bez obzira na ishod spora.

Na osnovu člana 31. Pravilnika o postupku za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena arbitražna odluka je konačna i protiv nje nema mesta žalbi.

Saglasno članu 31. stav 2. i 3, Pravilnika o postupku za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena Odluka Arbitražnog veća se izvršava po isteku roka od deset dana od dana prijema odluke kod Registra (RNIDS),  osim u slučaju da je strana u postupku dostavila dokaz o pokretanju postupka pred nadležnim sudom, kada se izvršenje odluke odlaže do pravnosnažnosti odluke suda.